Deschidere

La 07 februarie 2014 a avut loc lansarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raionul Aneii Noi (BCIS). Biroul a fost deschis în cadrul citeste...

Anenii-Noi.MD

Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Prestaţii sociale:

1. Ajutorul social, conform Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008, este o plată lunară în bani acordată familiei defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat şi este stabilit conform evaluării venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială. Se acordă pentru perioade diferite: de la 6 luni pînă la 2 ani, sau pînă la intervenirea oricărei modificări la datele prezentate în cererea de ajutor social.

În funcţie de statutul ocupaţional al persoanei, este necesară prezentarea următoarelor acte:

 • cererea pentru acordarea ajutorului social (de la asistentul social din cadrul primăriei unde locuiţi la moment);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului care confirmă gradul de disabilitate;
 • copia certificatului de naştere (la copii);
 • certificat componenţa familiei (eliberat la primăria unde locuiţi la moment);
 • actele de proprietate privind terenurile agricole (intravelanul, extravelanul localităţilor);
 • contractul de arendă, locaţiune;
 • certificatul privind tipul destudii cu indicarea mărimii bursei;
 • certificatul de salariu pentru luna precedentă;
 • decizia instituirii tutelei/curatelei;
 • decizia de plasament din instituţie;
 • confirmarea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere;
 • certificatul privind perioada de satisfacere militar în termen, alte documente.

Cererea de ajutor social se complectează individual de către beneficiar, în baza actelor confirmative, care se anexează la cerere.

2. Sprijin financiar din Fondul de Susţinere socială a populaţiei (ajutor material) - o formă de asistenţă socială nerambursabilă cu destinaţie specială, menită să susţină material şi direct persoanele socialmente vulnerabile. Se acordă o dată în an.

Actele necesare:

 • cererea solicitantului (complectată de beneficiar);
 • ancheta socială (complectată de asistent social, în baza actelor confirmative prezentate de solicitant, contrasemnată de primarul localităţii);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legitimaţiei de pensionar, certificatului ce confirmă gradul de disabilitate;
 • adeverinţele de naştere;
 • certificatul medical în caz de necesitate, alte documente suplimentare.

3. Ajutorul pentru perioada rece a anului este o plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. Dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului se determină concomitent cu determinarea dreptului la ajutor social, în baza cererii pentru acordarea ajutorului social, depuse de solicitantul sau reprezentantul legal al familiei. Ajutorul pentru perioada rece a anului, se acordă:

a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social, stabilit în conformitate cu legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;

b) familiilor solicitante de ajutor social care au venit global mediu lunar mai mic decît nivelul venitului minim garantat (VLMG) majorat de 1,4 ori – adică în perioada rece a anului nivelul VLMG va fi majorat cu 1,4 ori (sau 40 la sută, adică la 742 lei). În cazul dat familiile care nu vor avea dreptul la ajutor social, însă venitul acestora va fi mai mic decît nivelul VLMG-ului de 742 lei, vor avea dreptul pentru perioada rece a anului, adică 130 lei.

4. Compensatia nominativa la călătorii, este o plată trimestrială, acordată persoanelor cu disabilităţi de gradele I - II şi copiilor cu disabilităţi pînă la vîrsta de 18 ani.

Acte necesare pentru adulţi:

 • certificat ce confirmă gradul de disabilitate;
 • copia buletinului de identitate.
 • Pentru copii: 
 • certificat de la Centru Medical Consultativ al Instituţiilor Medico Sanitare Publice;
 • certificatul de naştere;
 • copia buletinului a unuia din părinţi.

5. Compensaţia anuală de cheltuieli pentru benzină, deservire tehnică a automobilelor şi cărucioarelor motorizate cu dirijare manuală, oferită persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor.

Acte necesare:

 • certificatul Consiliului Republican de Expertiză medicală a Vitalităţii a persoanei cu disabilităţi a aparatului locomotor;
 • certificat ce confirmă gradul de disabilitate;
 • legitimaţia de pensionar;
 • copia buletinului de identitate

6. Taloane de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii de război. De taloane de călătorie beneficiază veteranii celui de al doilea război mondial, participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

 • Veteranii la cel de al doilea război mondial, participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova au dreptul la o călătorie ( tur-retur ) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50 % a costului biletului de călătorie .
 • Invalizii la cel de al doilea război mondial, invalizii în urma acţiunilor de luptă din Afganistan, invalizii în urma acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova au dreptul la o călătorie ( tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. .

Taloanele se eliberează nemijlocit beneficiarului, contra semnătură, la prezentarea actelor:

 • buletinului de identitate
 • legitimaţia de invalid sau participant la război.

 Servicii sociale primare, oferite la nivel de comunitate, primărie: 

1. Asistenţă socială comunitară (Serviciu asistenţi sociali) are drept scop prestarea asistenţei sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate la nivel comunitate Orice solicitare de serviciu social trebuie să fie înregistrată la nivel local, de către asistentul social din comunitate. Dacă nu sunt identificate soluţii la nivel de comunitate, cazul se referă la nivel de raion, la servicii specializate.

2. Îngrijire socială la domiciliu, (Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu) este gama de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri de prevenire şi îngrijire în comunitate persoanelor dependente pentru ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cît de independent posibil, în propriile case.

Acte necesare:

 • cererea solicitantului;
 • certificat medical;
 • certificat de confirmare din partea primăriei ca este singuratică, inaptă de muncă si are nevoie de îngrijire la domiciliu;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legitimaţiei de pensionar sau a certificatului de disabilitate;
 • fişa de evaluare iniţială, complectată de asistent social (cu referirea persoanei către acest tip de serviciu).

Servicii specializate:

Sînt serviciile care implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia.

Forme de protecţie pentru copii :

1. Tutelă / Curatelă

Pentru copil - certificat de naştere, certificat de la şcoală/grădiniţă, adeverinţă componenţa familiei, acte ce confirmă starea părinţilor biologici (certificat de deces, certificat de grad de invaliditate, declaraţie de acord la formarea tutelei/curatelei), concluzia medicală despre starea sănătăţii, certificat despre avere, fotografia;

Pentru tutori/curatori – cerere, copia buletinului de identitate, act a condiţiilor de trai, acordul celorlalţi membri ai familiei la instituirea tutelei, caracteristica de la locul de trai/de muncă, concluzia medicală (formular special).

2. Adopţia – cererea de a fi luat la evidenţă, copiile buletinulor de identitate, copiile certificatelor de naştere, copia certificatului de căsătorie, act a condiţiilor de trai, acte ce confirmă posesia spaţiului locativ, certificat despre venit, cazierul judiciar, concluzia medicală despre starea sănătăţii (formular special).

3. Case de copii de tip familial: certificatul de naştere a copilului, concluzia medicală, cartela medicală (lista vaccinelor), date referitoare la părinţi (certificat de deces, act de abandon, Hotărîrea Judecăţii despre declararea incapacităţii, decaderea din drepturile părinteşti etc.), adeverinţa componenţa familiei, istoricul familiei, dosarul elevului cu situaţia şcolară, fotografia.

4. Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist.

Persoanele care doresc să devină asistenţi parentali  profesionişti prezintă următoarele informaţii:

 • Copia buletinului de identitate al solicitantului, certificatele cu privire la starea sănătăţii şi starea civilă (inclusiv căsătoriile precedente).
 • Descrierea amănunţită a tuturor membrilor adulţi din familie sau gospodărie.
 • Descrierea amănunţită a tuturor copiilor din familie, care locuiesc sau nu în casa solicitantului pentru postul de asistent parental profesionist, precum şi a copiilor care locuiesc în casa respectivă, dar nu sînt membri ai familiei.
 • Descrierea detaliată a condiţiilor de trai.
 • Convingerile religioase şi capacitatea persoanei de a îngriji un copil avînd alte convingeri religioase.
 • Originea, cultura şi limba, precum şi capacitatea persoanei de a îngriji un copil cu particularităţi de origine, cultură sau de limbă.
 • Locurile de muncă şi ocupaţiile actuale şi cele din trecut ale solicitantului, activităţile din timpul liber şi interesele.
 • Experienţa precedentă de îngrijire a propriilor copii sau a altor copii.
 • Cazierul judiciar al solicitantului, precum şi a altor membri ai familiei.
 • Rezultatul oricărei cereri depuse de persoana respectivă sau de alţi membri ai familiei cu privire la adopţia, tutela/ curatela unui copil sau luarea copilului în plasament de asistenţă parentală profesionistă.
 • Descrierea detaliată a aprobărilor precedente sau respingerii aprobării solicitantului în cauză sau a altor membri ai familiei.
 • Altă informaţie relevantă.

Servicii cu specializare înaltă:

Sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include orice combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).

1. Serviciu de protezare şi ortopedie:

 • cererea de solicitare;
 • certificatul CEMV;
 • certificatul CCM;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legitimaţiei de pensionar

2. Serviciul de reabilitare balneo-sanatorială pentru persoane în vîrstă şi celor cu disabilităţi în Centrul „Victoria”, Sergheevca, Ucraina, Centrul „Speranţa” or. Vadul-lui-Vodă.

 • fişa balneo-sanatorială;
 • copia buletinului de identitate/ paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • legitimaţia de pensionar;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul de confirmare că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani prin intermediul CTAS.

3. Plasament în cadrul instituţiilor rezidenţiale republicane (aziluri, internate psiho-neurologice, etc. din subordinea Ministerului Muncii, protecţiei Sociale şi Familiei). Pot fi cazaţi, permanent sau temporar persoane – cetăţeni ai republicii Moldova de la vîrsta de 4 ani (copii cu deficienţă fizică, mintală), persoana psihocronice, invalizi şi persoane de vîrsta a treia preponderent solitari, care necesită îngrijirea altei persoane. Pentru cazare Secţia Asistenţă Socială si Protecţie a Familiei în comun cu instituţiile medicale de stat să prezintă în adresa MMPSF următoarele documente:

 1. Cererea potenţialului tutelat, iar pentru persoanele psihocronice, a tutorului, demersul primarulşui cu decizia organului administraţiei locale.
 2. Fişa medicală a potenţialului tutelat;
 3. Fişa de ambulator (025/E);
 4. Concluzia comisiei medicale consultative;
 5. Microradiograma şi descrierea ei;
 6. Rezultatele examenelor de laborator (grupa intestinală, „MRS”, HIV-infecţia”, F-30 în lunile de vară, difteria în lunile de iarnă);
 7. Copia buletinului de identitate;
 8. Copia poliţei de asigurare;
 9. Copia legitimaţiei de pensionar;
 10. Ancheta socială;
 11. Demersul de la primărie;
 12. Demersul Secţiei ASPFi din teritoriu, unde se indică obligatoriu nr. contului personal de pensionare, cu enumerarea tuturor actelor anexate în ordinea stabilită de prezenta Instrucţiune.

 

Adrese Utile